İHALE İLANI
T.C.
BEŞİRİ KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

BEŞİRİ İLÇESİ YENİPINAR- DEVEBOYNU ARASI KÖY YOLU BSKS ASFALT VE YALINKAVAK KÖYÜ KALE MEZRASI BSK ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
a) Adresi :  HÜKÜMET KONAĞI KAT:3
b) Telefon ve faks numarası :  0488 311 20 01 - 0488 311 21 00
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  www.besiri.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği türü ve miktarı :  Yapım işleri 6 KALEM CETVEL YAPIM İŞİ,
b) Yapılacağı yer :1-)  BEŞİRİ İLÇESİ YENİPINAR-DEVEBOYNU ARASI KÖY YOLU BSK ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ ,   2-) BEŞİRİ İLÇESİ YALINKAVAK KALE MEZRASI BSK ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren  30 takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer :  Beşiri Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Odası
b) Tarihi ve saati :  02.10.2017 - 11:00
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
d ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
e ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
g ) SGK borcu yoktur belgesi (Son Bir Ayda Alınmış Olması Gerekir)
ğ ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
h ) Ticaret sicil gazetesi
ı ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
i ) Vergi borcu yoktur belgesi (Son Bir Ayda Alınmış Olması Gerekir
j ) Yer gördü tutanağı
k ) Sabıka Kaydı
Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler :
l ) Banka referans mektubu :
Teklif edilen bedelin % 10`undan az olmamak üzere istekli tarafından  belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler :
m ) İş Deneyim Belgesi
İsteklinin içinde, ilk teklif edeceği bedelin en az %50 i oranında gerçekleştirdiği, denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme Belgesi, İş Yönetme Belgesini sunması zorunludur. İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme Belgesi, İş Yönetme Belgesinde yıllar üzerinden hesap güncellemesi yapılmayacaktır. İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme Belgesi, İş Yönetme Belgesi kamudan alınacaktır.
İhaleye girecek olan mühendis ve mimarların, üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.
n ) İsteklinin Organizasyon Yapısı :
İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve  sayıları belirtilen teknik personeli iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. .Aşağıda özellikleri belirtilen teknik personelin istekli tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır.
Adet
Pozisyon
Mesleki Ünvan
Mesleki Özellik
1
Şantiye Şefi
İnşaat Mühendisi
5 Yıl Deneyim (Diplomanın Aslı veya Onaylı süreti ibraz edilecektir.)
1
Yardımcı Eleman
İnşaat Teknikeri
 
 

o ) Makine, Araç ve Teçhizat Listesi :
İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için işin süresi boyunca  aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen makine, araç ve teçhizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir.Aşağıda özellikleri belirtilen makine, araç ve teçhizatın istekli tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır.
Adet
Cins
1
Takım Asfalt Pilenti
1
Grayder (Minimüm Güç 13 Hp)
1
Demir Bandajlı Silindir (Enaz 9-11 Ton Statik Ağırlığında 66-86 DHP Güç)
1
Elektrik Duyargalı Finişer Makinesi (Enaz 200/saat Elektronik Duyargalı)
1
Lastik Tekerlikli Silindir (8-100 HP Güç 35 ton Statik Ağırlık)
5
Damperli Kamyon (Enaz 15 Ton Kapasiteli)
1
Pikap (İş Süresince İdarede Kalacaktır)
 

Bu İşin yapılabilmesi için gerekli görülen  tesis makine, teçhizat ve diğer ekipman sayısı ve niteliği yukarıda belirtilmiş olup; bu makine ve ekipmanlar için NOTER ONAYLI YAPI ARAÇLARI TAAHHÜTNAMESİ verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede benzer iş olarak ;  İhalede benzer iş olarak Beton Asfalt , Roadmix, Beton yol ve Satih Kaplama İşleri kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlık Bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.
6 - İhale; Birlik İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,  teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
9 - İhale dokümanına Beşiri Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu’den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dökümanı 1.500,00 TL TL karşılığı verilmektedir.
10 - İstekliler tekliflerini,iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11 - Teklifler; 02.10.2017 tarih ve saat 11:00’e kadar Beşiri Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
16 - Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
17- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.
18-İlan Olunur.22.09.2017
 
 
Mustafa MASLAK
Kaymakam
Birlik Başkanı