İHALE İLANI
T.C.
BEŞİRİ KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

Beşiri Köylere Hizmet Götürme Birliği Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2017 Model O KM-4*4 Arazi Taşıtı Pikap Kapı Adedi 5 Silindir Hacmi  2298, Motor Hacmi;2,3 DCİ 1.ADET TAŞIT ALIMI mal alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
 Adresi : a) HÜKÜMET KONAĞI KAT:3
 b) Telefon ve faks numarası : 0488 311 20 01 - 0488 311 21 00
 c) Elektronik posta adresi (varsa) : www.besiri.gov.tr
2 - İhale konusu mal alımının
 a) Niteliği türü ve miktarı : 1 ADET PİKAP,
 b) Yapılacağı yer : BEŞİRİ KHGB GÜVENLİK HİZMETLERİNDE KULLANILMASI İÇİN -1 ADET 2017 ODEL 0 KM 4*4 ARAZİ TAŞITI PİKAP (KAP ADEDİ 5 ,SİLİNİDİR HACMİ 2298- ) ARAÇ ALIMI
 c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 15 takvim günüdür.
3 - İhalenin
 yer : a) Yapılacağı Beşiri Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Odası
 05 b) Tarihi ve saati :.09.2017 - 14:00
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
d ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
e ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
g ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
ğ ) SGK borcu yoktur belgesi (Son Bir Ayda alınmış olması gerekir)
h ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
ı ) Ticaret sicil gazetesi
i ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
j ) Vergi borcu yoktur belgesi (Son Bir Ayda alınmış olması gerekir)
k ) Binek veya Ticaret araç yetkili satış bayisi olduğuna dair belge kabul edilecektir.
l ) Doğruluğu Teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, kataloğları ve fotoğrafları ibraz edilecektir.
Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler :
Bu madde boş geçilmiştir...
Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler :
Bu madde boş geçilmiştir...

5 - Bu ihalede benzer iş olarak ;
6 - İhale; Birlik İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
 b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
9 - İhale dokümanına Beşiri Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu’den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 250,00 TL karşılığı verilmektedir.
10 - İstekliler tekliflerini,Götürü Bedel şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır.
11 - Teklifler; 25.08.2017 tarih ve saat 14:00’e kadar Beşiri Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
16 - Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
17- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.
18-İlan Olunur.18.08.2017
 
Mustafa MASLAK
Kaymakam
Birlik Başkanı